5.990.000 đ

Loa Apple Homepod New 100% hàng Mỹ

1 of
Previous Next

Thông tin chi tiết

  • Ad ID: 372429

  • Đăng ngày: 24 May, 2020

  • Giá: 5.990.000 đ

  • Tình trạng:

  • Nơi đăng: Tp Hồ Chí Minh

  • Quận/Huyện: Quận 10

  • Số điện thoại: 0348227227

  • Lượt xem: 4

Mô tả

New 100% xách tay Mỹ

𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐭𝐢́𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠
𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐡𝐮 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐮̃ 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐨̛́𝐢
𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐂𝐎𝐃 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜

Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓:

‼ 𝟏𝟖 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐠𝐨́𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜
‼ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩
‼ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧
‼ 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐨̛̀ 𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜

(𝐆𝐨̣𝐢 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭)
(𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐢𝐞̂𝐦 𝐲𝐞̂́𝐭)


từ khoá :

Bình luận

Thêm bình luận

Email của bạn sẽ không hiển thị. Nhập nội dung bình luận. *

Nhập thành công. Cảm ơn bình luận của bạn
Nhập nội dung cần bình luận.